Baza

Wyszukaj


Którekolwiek ze słów
Wszystkie ze słów

 

Zespoły badawcze

ZB-5 | Sieć Naukowa
Sieć Naukową tworzą Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. Celem Sieci jest konsolidacja potencjału naukowego w zakresie współpracy jednostek naukowych zajmujących się badaniami właściwości fizykochemicznych substancji leczniczych mających bezpośredni wpływ na jakość produktu leczniczego oraz podniesienie poziomu prowadzonych badań i ich znaczenia w medycynie. Spektroskopia w zakresie podczerwieni i bliskiej podczerwieni, NIR (ang. near infrared) jest bardzo nowoczesną metodą stosowaną w analityce farmaceutycznej oraz wykorzystywaną na poszczególnych etapach procesu technologii wytwarzania produktów leczniczych oraz oceny ich jakości. IR/NIR są metodami służącymi do identyfikacji i weryfikacji poprawności procesów (zwłaszcza NIR)...
technologia postaci leku: np. tabletki, granulaty, peletki, maści, żele, czopki, iniekcje, krople do oczu, emulsje inne technologie: liofilizacja, suszenie rozpyłowe, solubilizacja analiza fizyczna: wielkość cząstek rozproszonych, lepkość, reologia, bioadhezja, adhezja, wytrzymałość mechaniczna badanie uwalniania substancji leczniczych z postaci leku i przenikania przez bariery (skóra, błony śluzowe, rogówka oka)...
1)Zespół GUMed: - Grzegorz Raczak - Daniłowicz- Szymanowicz Ludmiła - Małgorzata Szwoch 2) Partnerzy zewnętrzni - Ratkowski Wojciech (pracownik AWFiS)...
Zakład prowadzi: 1.oceny stanu środowiska naturalnego na podstawie badań bakteriologicznych i fizyko-chemicznych wód śródlądowych, morskich oraz ścieków i powietrza; 2.badania helmintologiczne w kierunku oznaczania obecności jaj pasożytów przewodu pokarmowego człowieka (Ascaris, Toxocara, Trichiura) w glebie, piasku i osadach ściekowych; 3.badania ekotoksyczności wód powierzchniowych; 4.atestacje skuteczności pracy urządzeń do oczyszczania ścieków,...
uczestnictwo w: - badaniach naukowych dotyczących ryzyka niepożądanych zdarzeń zdrowotnych i ochrony zdrowia w morskim środowisku pracy - badania nad jakością życia oraz stresem w pracy na statkach morskich - udział w międzynarodowych projektach dot. podniesienia jakości ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy na statkach - opiniowanie i konsultowanie aktów prawnych regulujących w/w dziedzinę ochrony pracy - promowanie zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych w morskim środowisku pracy - propagowanie wiedzy w międzynarodowym środowisku badaczy i praktyków w dziedzinie medycyny morskiej poprzez redagowanie International Maritime Health i organizację konferencji naukowych z tej dziedziny...
Jednostka prowadzi badania z zakresu ooznaczania aktywności potencjalnych leków przeciwnowotworowych na ksenoszczepach nowotworów ludzkich u myszy nagich i aktywności przeciwnowotworowej u zwierząt immunokompetentnych wobec przeszczepianych nowotworów mysich i szczurzych. Wykonywane są oznaczenia toksyczności ostrej LD 50 oraz dawki maksymalnie tolerowanej.
Określenie optymalnych wskazań do zastosowania laserów w leczeniu anomalii naczyniowych u dzieci
Badania aktywności potencjalnych leków przeciwcukrzycowych na mysim modelu genetycznie uwarunkowanej cukrzycy (db/db) oraz przy zastosowaniu testu tolerancji glukozy.
Ocena przydatności technik jednoportowych w chirurgii ogólnej u dzieci, onkologii i urologii dziecięcej.
Wprowadzenie nowych technologii w systemie zdrowia, w szczególności związanych z kontaktowaniem się z pacjentem na odległość, wymaga wypracowania stosownych metod ochrony prawnej dostosowanych do rosnących wymagań pacjentów i regulatorów rynku. Bazy danych, prawo własności intelektualnej, ochrona prywatności to obszary, których waga w systemie zdrowia wzrasta wraz komercjalizacją i umasowieniem niektórych świadczeń zdrowotnych....
NCCA zamierza stworzyć trwały Europejski Wirtualny Instytut zajmujący się badanieami klinicznymi i translacyjnymi nad nowotworami u dzieci, który zdefiniuje i wprowadzi w życie zintegrowaną strategię badawczą. Ułatwi to prowadzenie badań niekomercyjnych, inicjowanych przez naukowców, w celu wprowadzenia nowej generacji leków biologicznych i wypracowanie nowego standardu opieki nad dziećmi z chorobą nowotworową. Pozwoli to na skuteczniejsze leczenie pacjentów przy jednoczesnych ograniczeniu działań ubocznych, dzięki czemu wzrośnie liczba ozdrowieńców, którzy staną się pełnoprawnymi członkami społeczeństw. Klinika odpowiada za pakiet roboczy (WP 12), tzw. nowotworów rzadkich polegający na zaproponowaniu modelowych rozwiązań w oparciu o przykładowe rozwiązanie problemów występujących w diagnostyce i leczeniu wątrobiaka...
Czerniak przeszczepialny chomika to doskonały model badawczy do badań nad biologią czerniaka skóry. Zespół pracujący w Zakładzie Embriologii ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem tego zwierzęcego modelu czerniaka skóry, który został utworzony przez prof. A. Bomirskiego ok. 50 lat temu. Ze spontanicznie powstałego czerniaka przeszczepialnego chomika wyprowadzono kilka linii, z których linia melanotyczna i amelanotyczna są liniami zasadniczymi. Obecnie jako jedyny zespół kontynuujemy przeszczepianie obu linia czerniaka Bomirskiego i prace badawcze na tym modelu. Linia melanotyczna została wyprowadzona z czerniaka skóry, który pojawił się spontanicznie w hodowli chomików złocistych w 1959 r. i opisana została przez Bomirskiego w...
Członkowie zespołu: - Dariusz Kozłowski - Szymon Budrejko - Monika Tokarczyk...
Zespół skład się z pracowników o wysokich kwalifikacjach badawczych z zakresu mikrobiologii, immunologii. Prowadzimy badania naukowe dotyczące biologii, immunologii i epidemiologii bakterii Salmonella i innych bakterii Gram-ujemnych. Prowadzimy unikalną kolekcje szczepów w którym zgromadzono ponad 2000 szczepów bakterii Salmonella i 250 preparatów bakteriofagowych. Nasze zbiory należą do Polskiej Kolekcji Drobnoustrojów. Jesteśmy członkami ECCO (European Culture Collection Organization) oraz zostaliśmy przyjęci jako członkowie afiliowani przy Światowej Organizacji Kolekcji Drobnoustrojów – WFCC. Szczepy wzorcowe z naszego muzeum są miedzy innymi udostępniane do badań naukowych, a także jako standardy, stacjom sanitarno-epidemiologicznym. W zbiorach Ośrodka znajdują się także szczepy Francisella tularensis (ponad 700 egzemplarzy),...
Zespól składa się z pracowników Kliniki Chirurgii Plastycznej oraz Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii. Zespół pracuje nad wykorzystaniem komórek macierzystych naskórka oraz tkanki tłuszczowej w zabiegach rekonstrukcyjnych po urazach mechanicznych,ubytkach ponowotworowych i pooparzeniowych oraz różnego rodzaju zmian chorobowych powłok ciała.
Zespół składa się z pracowników Kliniki Chirurgii Plastycznej oraz Katedry Inżynirii Biomedycznej Politechniki Gdańskiej. Zajmuje się wykorzystaniem i udoskonalaniem metod obrazowania w podczerwieni w diagnostyce chorób nowotworowych, oparzeń oraz w chirurgii rekonstrukcyjnej.
Zespół składa się z pracowników Kliniki Chirurgii Plastycznej oraz Instytutu Biochemii Technicznej Politechniki Łódzkiej. Zajmuje się wykorzystaniem bionanocelulozy bakteryjnej w zaopatrywaniu ubytków powłok ciała (ze szczególnym uwzględnieniem ubytków tkanki chrzęstnej) po urazach i chorobach nowotworowych
Badania np. podawanie preparatów doustnie, dożylnie, podskórnie, dootrzewnowo, doodbytniczo, pobieranie krwi, narządów,...
1) Pracownicy GUMed: - Ewa Lewicka - Alicja Dąbrowska-Kugacka...