Baza

Wyszukaj


Którekolwiek ze słów
Wszystkie ze słów

 

Projekty

Czerniak należy obecnie do jednych z najpowszechniej występujących nowotworów u ludzi. Charakteryzuje się on wysoką złośliwością i słabą wykrywalnością oraz dużą opornością na chemioterapię. Lepsze zrozumienie mechanizmów leżących u podłoża rozwoju czerniaka a zwłaszcza transformacji do fenotypu inwazyjnego jest ważnym krokiem w celu opracowania nowych metod diagnostyki i leczenia złośliwych nowotworów. Rozwój nowotworu jest bardzo złożonym procesem, w którym istotną funkcję pełni akumulacja zewnątrzkomórkowej adenozyny, która wywiera swój efekt poprzez receptory purynergiczne P1 określane jako: A1, A2A, A2B i A3. Aktywacja poszczególnych receptorów indukuje różne ścieżki sygnalizacyjne związane z białkami G. Kluczowym enzymem zaangażowanym w proces podwyższenia zewnątrzkomórkowego stężenia adenozyny...
Zaburzenia lipidowe stanowią w Polsce najbardziej rozpowszechniony, a jednocześnie łatwo poddający się modyfikacji, czynnik ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Wykazano, że intensywna terapia hipolipemizująca u pacjentów z dużym ryzykiem wiąże się z istotnym zmniejszeniem częstości występowania incydentów sercowo-naczyniowych. Hipercholesterolemia rodzinna (familial hypercholesterolemia - FH) jest jedną z najczęstszych chorób uwarunkowanych genetycznie. Postać heterozygotyczna występuje z częstością 1:500- 700 osób. Charakteryzuje się wysokimi poziomami LDL- cholesterolu występującymi przez całe życie pacjenta. Prowadzi to do przedwczesnego rozwoju miażdżycy oraz jej powikłań, głównie choroby wieńcowej i zawału serca. Choroba wieńcowa jest główną przyczyną zgonu w populacji chorych na hipercholesterolemię rodzinną. Ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej przed...
Metody realizacji projektu (i) leczenie zgodne z obowiązującymi międzynarodowymi i polskimi standardami (ii) nadzór leczenia przez koordynującą pielęgniarkę, za pomocą telefonicznych wizyt jeden raz w miesiącu (iii) wsparcie chorych w warunkach domowych – domowe wizyty pomocników socjalnych raz na dwa tygodnie przez 2 godziny Wykorzystanie rejestru POChP i portalu POChP Zastosowanie Dzienniczka Chorego Wykorzystanie istniejących struktur opieki socjalnej w badanych regionach...
Platforma internetowa pozwala na obliczenie ryzyka zgonu z powodu zawału serca i udaru mózgu poprzez wypełnienie kilku pól formularza. Ryzyko wyliczane jest w procentach. Dotyczy okresu najbliższych dziesięciu lat (np. wyliczone 4% ryzyko oznacza, że prawdopodobieństwo zgonu z powodu zawału serca lub udaru mózgu przez 10 lat wynosi 4 na 100). Do obliczenia ryzyka konieczna jest znajomość wartości: 1. Stężenia cholesterolu całkowitego w surowicy krwi podanego w mg/dL (np. 200) lub w mmol/L. 2. Skurczowego ciśnienia tętniczego podanego w mmHg (np. 140). 3. Do obliczenia ryzyka należy również podać: - Wiek - Płeć - Palenie papierosów ("Tak" oznacza conajmniej 7...
Przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit (IBD, ang. inflammatory bowel disease) stanowią grupę chronicznych chorób przebiegających w dwóch podstawowych postaciach – wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (UC, ang. ulcerative colitis) oraz choroby Leśniowskiego-Crohna (CD, ang. Crohn’s disease). Zmiany zapalne mogą występować w każdej części przewodu pokarmowego, lecz najczęściej pojawiają się w końcowej części jelita cienkiego (CD) oraz w jelicie grubym (CD i UC). Wydaje się, że przyczyną IBD jest nadmierna aktywacja układu immunologicznego w odpowiedzi na normalną florę jelitową, przy czym główną rolę w przebiegu IBD odgrywa odpowiedź immunologiczna typu Th1, Th17 (CD) oraz Th2 (UC). Opublikowane do tej pory badania wykazują, że...
Założeniem projektu jest ocena różnic w poziomie białek ochronnych: sirtuiny 1 i białek z rodziny Hsp70 w aktywowanych za pomocą IL-2 oraz LPS komórkach NK seniorów, określenie wpływu poziomu tych białek na stan czynnościowy komórek NK oraz ocena zależności występujących pomiędzy oznaczonymi parametrami stresu oksydacyjnego, stanu zapalnego i aktywacji komórek NK. W ramach projektu planowane jest: oznaczenie poziomu stresu oksydacyjnego w aktywowanych komórkach NK w populacji osób młodych, seniorów poniżej 85 r.ż. i seniorów powyżej 85 r.ż., oznaczenie poziomu MnSOD w aktywowanych komórkach NK, oznaczenie poziomu sirtuiny 1 (SIRT1) w komórkach NK przed i po aktywacji komórek NK w badanych...
Projekt w fazie organizacji i ustalania konkretnych zadań.
Nowoczesne postępowanie wobec dzieci z rozpoznanym wodonerczem ma charakter wyczekujący. Decyzja o interwencji chirurgicznej podejmowana jest w wypadku wystąpienia wyraźnych zmian i pogorszenia parametrów funkcji nerki na podstawie wytycznych opracowanych przez Eur.Tow.Urol.DziecESPU. Istnieje jednak grupaWśród tych dzieci istnieje grupa nie spełniająca wyjściowycho przytoczonych warunków, u których po różnym czasie obserwacji (średnio 2 lata) rozwijają się jednak cechy postępującego spadku pogorszenia funkcji nerek. Ponieważ proces włóknienia tkanki nerkowej ma charakter nieodwracalny, podjęcie leczenia w momencie, gdy nastąpiła dalsza utrata wyjściowo obniżonej funkcji nerki, wydaje się być działaniem spóźnionym. Stwierdzana Ponieważ badaniem radioizotopoweym u części z tych dzieci jest prawidłowe, mimo normalna...
Stale utrzymujący się wysoki poziom zakażeń pałeczkami Salmonella powoduje konieczność unowocześniania metod diagnostycznych i profilaktycznych.Niezbędna do tego jest znajomość fenotypów i genotypów bakterii Salmonella występujących na terenie kraju....
Zespół ma duże doświadczenie w realizacji projektów badawczych dla przemysłu farmaceutycznego. W projekcie "Leki pediatryczne" wykorzystywane jest również doświadczenie zdobyte w kontaktach z pacjentami w aptece.
Badanie rogówki u pacjentów z dystrofią, w skaningowym laserowym mikroskopie konfokalnym in vivo (Rostock Cornea Module, HRT II, firmy Heidelberg Engineering)....
Badania biologiczne w zakresie aktywności przeciwnowotworowej związków chemicznych lub produktów naturalnych wobec komórek ludzkich, mysich lub szczurzych lini nowotworowych przeszczepionych zwierzętom doświadczalnym (in vivo)oraz badań farmakokinetycznych cząsteczek doświadczalnych...
W końcu lat 90-tych ubiegłego wieku, zaobserwowano w kilku krajach europejskich oraz w USA wystąpienie ognisk zatruć pokarmowych wywołanych przez pałeczki Salmonella enterica subsp. enterica o wzorze antygenowym 1,4,[5],12:i:-, które dopiero po wykonaniu badań genetycznych udało się zidentyfikować jako jednofazowe S. Typhimurium. Prowadzone badania miały przede wszystkim dać odpowiedź na pytanie, czy izolowane szczepy stanowią nowe zagrożenie dla zdrowia publicznego, podobnie jak znany od dawna pandemiczny, wielolekooporny szczep S. Typhimurium DT 104. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazały, że wśród badanych izolatów najczęściej występowały dwa klony o typie fagowym DT193 oraz DT120 i wzorze oporności ASSuT i że są one już rozprzestrzenione...
Doświadczenia będą przeprowadzane na szczurach, samcach szczepu Wistar (n = 77; o masie około 300 g) uprzednio zainstrumentowanych chirurgicznie (wyprowadzona linia tętnicza i podłączenia do EKG), w warunkach spoczynkowych, bez narkozy. Do wyprowadzenia linii tętniczej z prawej tętnicy biodrowej zostanie wykorzystany dwuwarstwowy, niskooporowy dren elastomerowy, o właściwościach antyadhezyjnych i o znacznej sprężystości ściany wewnętrznej (Micro-Renanthane, Braintree Scientific, USA). We wcześniejszych badaniach własnych zastosowanie tego drenu pozwoliło na wielodniową, niezakłóconą rejestrację ciśnienia tętniczego z dobrym odwzorowaniem fali tętna. Zwierzęta przydzielone losowo do jednej z siedmiu grup doświadczalnych (n = 11) będą otrzymywały dootrzewnowo substancje wpływające na poziom ROS, w tym stężenie...
Znane są trzy podstawowe rodzaje śmierci komórkowej – Apoptoza typ I – Autofagia typ II – Nekroza typ III Poza podstawowymi w ostatnich latach odkryto również inne rodzaje mechanizmów śmieci komórkowej w tym: – Pyroptozę – Entozę – Katastrofę mitotyczną Wszystkie mechanizmy śmierci komórkowej mają znaczenie dla układu immunologicznego. Obecnie ocenia się, że również apoptoza nie jest neutralna dla odpowiedzi immunologicznej (mimo że przez 25 lat tak uważano). Poszczególne rodzaje śmierci komórkowej charakteryzują się unikalną morfologią oraz zmianami biochemicznymi, a umieranie komórek nie pozostaje bez konsekwencji dla organizmu, w szczególności jego układu immunologicznego. Immunomodulacyjne znaczenie podstawowych mechanizmów śmierci komórkowej jest...
ENCCA - Europejska Sieć Badań nad Nowotworami u Dzieci i Młodzieży
Realizacja Projektu została sfinansowana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Pierwszego Konkursu Programu Wspierania Rozwoju Kadry Naukowej „Lider”
Nowy projekt nawiązuje do zakończonego i przyjętego w 2011 r. projektu SHIPSAN TRAINET. Obejmuje on nowe okreslenie i ocenę ryzyka zdrowotnego w pracy na statkach wszelkich typów, związanego z ekspozycją na szkodliwe czynniki zdrowotne w środowisku pracy, w tym: biologiczne ( patogeny chorób transmisyjnych,alergeny), chemiczne (niebezpieczne ładunki i substancje chemiczne na stanowiskach pracy), fizyczne (radiologiczne źródła promieniowania jonizującego i fal elektromagnetycznych)oraz ich potencjalne skutki zdrowotne dla członków załóg i pasażerów.Projekt ma być zrealizowany w ciągu 36 miesięcy, poprzez koordynowane działania wieloośrodkowe....
Nowy projekt nawiązuje do zakończonego i przyjętego w 2011 r. projektu SHIPSAN TRAINET. Obejmuje on nowe okreslenie i ocenę ryzyka zdrowotnego w pracy na statkach wszelkich typów, związanego z ekspozycją na szkodliwe czynniki zdrowotne w środowisku pracy, w tym: biologiczne ( patogeny chorób transmisyjnych,alergeny), chemiczne (niebezpieczne ładunki i substancje chemiczne na stanowiskach pracy), fizyczne (radiologiczne źródła promieniowania jonizującego i fal elektromagnetycznych)oraz ich potencjalne skutki zdrowotne dla członków załóg i pasażerów.Projekt ma być zrealizowany w ciągu 36 miesięcy, poprzez koordynowane działania wieloośrodkowe....
Obecnie stosowane metody diagnostyczne chorób nowotworowych układu moczowo-płciowego cechują się brakiem uniwersalności, tzn. są ograniczone do poszczególnych typów nowotworów. Poza tym, są one trudne technicznie, kosztowne i wymagające pod względem pobieranego materiału biologicznego. Ich czułość i swoistość jest ograniczona. W realizowanym projekcie wnioskowanie diagnostyczne nie będzie oparte na wynikach oznaczeń pojedynczej substancji, ale na wynikach pomiarów stężeń w łatwo dostępnym materiale biologicznym (moczu), dla większej grupy (20-30) związków, a następnie na takim bioinformatycznym przetworzeniu danych analitycznych, żeby wypadkowemu obrazowi wieloparametrowego zestawu danych pomiarowych przyporządkować kwalifikację probanta do populacji osób chorych na choroby nowotworowe układu moczowo-płciowego lub do populacji osób niewykazujących...
Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) jest ogólnoświatowym problemem dotykającym ponad 350 milionów ludzi. Zakażenie to jest jedną z ważniejszych przyczyn przewlekłego zapalenia wątroby prowadzącego do rozwoju marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego (HCC). Terapia analogami nukleotydowymi/nukleozydowymi prowadzi z czasem do selekcji szczepów lekoopornych i utraty efektu terapeutycznego, a u pacjentów z marskością wątroby może spowodować wystąpienie niewydolności wątroby. Najbardziej znane mutacje warunkujące lekooporność na lamiwudynę pojawiają się w motywie YMDD (Y – tyrozyna, M – metionina, D – kwas asparaginowy) genu pol HBV. Wykazano także spontaniczne występowanie mutacji warunkujących lekooporność u pacjentów uprzednio nigdy nie leczonych. Celem wykrywania mutacji...
Polish-Italy bilateral scientific and technological cooperation
Projekt przewiduje utworzenie Platformy Informacji Medycznych, na której będą zgromadzone dane z ogólnodostępnych źródeł i dane obrazujące sytuację danej placówki zdrowia na tle innych w ujęciu porównawczym tzw. benchmarki...
The FUGE (Functional Genomics in Norway)...
Zastosowanie optycznej koherentnej tomografii oka OCT w obrazowaniu witreolizy
OCENA PORÓWNAWCZA DRAŻNIĄCEGO WPŁYWU NA OKO KRÓLIKA WODNYCH I OLEJOWYCH ROZTWORÓW SURFAKTANTÓW.
Markery pro- i antyangiogenne u pacjentów z cukrzycą typu i antyangiogenne u pacjentów z cukrzycą typu 1 oraz retinopati
PODANIE DO OKA MIKROSFER LIPIDOWYCH (SLM) Z CYKLOSPORYNĄ – OCENA TOLERANCJI I FARMAKOKINETYKI....
Dotychczas stosowany sposób oceny higienicznej materiałów budowlanych i wyposażeniowych oparty jest o oznaczanie stężeń wytypowanych związków emitowanych z tych materiałów w warunkach kontrolowanych. Metodologia ta nie uwzględnia skutków biologicznych mogących wystąpić u człowieka w efekcie narażenia na te substancje, a wynikających z ich współoddziaływania. W literaturze można znaleźć doniesienia o próbach wykorzystania narzędzi bioanalitycznych takich jak biotesty, do oceny toksyczności czy genotoksyczności strumienia emisji np. pyłowych zanieczyszczeń atmosfery. Wstępne badania własne pokazują, iż wskaźniki biologiczne można również zastosować do oceny higienicznej materiałów budowlanych i wyposażeniowych. Ich zastosowanie może w istotny sposób uzupełnić informację analityczną (stężenia związków w strumieniu emisji) o...
Częstość występowania chorób układu sercowo-naczyniowego narasta wraz z wiekiem i stanowi główną przyczynę umieralności i śmiertelności w populacjach europejskich. Głównym czynnikiem ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych jest nadciśnienie tętnicze. Bardzo duży odsetek chorych z wieloletnim nadciśnieniem tętniczym i współistniejącymi powikłaniami narządowymi jest niepełnosprawnych. Obecny poziom wiedzy o regulacji układu krążenia w zespole obturacyjnego bezdechu sennego oraz przemijających atakach niedokrwiennych mózgu jest wciąż fragmentaryczny...
Omdleniem określa się przejściową utratę przytomności będącą efektem krótkotrwałego niedokrwienia centralnego układu nerwowego. W przebiegu tego zjawiska dochodzi do spadku napięcia posturalnych mięśni szkieletowych, co wiąże się z dużym odsetkiem upadków. Omdlenie jest objawem niespecyficznym, może być związane z organicznym uszkodzeniem wielu układów, zwłaszcza nerwowego, jak również występować pod postacią zespołu wazowagalnego, będącego następstwem paradoksalnej reakcji receptorów układu sercowo-naczyniowego i jednocześnie występującego statystycznie najczęściej. Szacuje się, iż co najmniej połowa dorosłych osób choć raz w życiu doświadczyła omdlenia. Zespół ten nie jest ograniczony do jednej grupy wiekowej, będąc zagrożeniem szczególnie dla osób w wieku podeszłym, ze względu na zwiększone ryzyko...
Celem niniejszego projektu jest analiza właściwości komórek linii pierwotnych nowotworów jelita grubego człowieka w różnym stadium zaawansowania na modelu mysim oraz analiza udziału komórek dendrytycznych w indukcji odpowiedzi antynowotworowej w analizowanych układach. Projekt oparty będzie na analizie skuteczności terapii z użyciem otrzymanych i zmodyfikowanych in vitro komórek DC w leczeniu raka jelita grubego.
Analiza ekspresji i roli potencjalnych genów supresorowych LATS1, RASSF1A, PUMA, BAX, MST2 jako elementów niezależnego od białka TP53 szlaku apoptozy w materiale tkankowym oraz liniach komórkowych raka jelita grubego.
Opracowanie żywieniowych i technologicznych warunków produkcji pasz sterylizowanych dla zwierząt laboratoryjnych o podwyższonym statusie zdrowotnym i mikrobiologicznym
Jednostka prowadzi badania z zakresu ooznaczania aktywności potencjalnych leków przeciwnowotworowych na ksenoszczepach nowotworów ludzkich u myszy nagich i aktywności przeciwnowotworowej u zwierząt immunokompetentnych wobec przeszczepianych nowotworów mysich i szczurzych. Wykonywane są oznaczenia toksyczności ostrej LD 50 oraz dawki maksymalnie tolerowanej.
Badania nad stratyfikacją ryzyka nagłej śmierci sercowej w różnych grupach pacjentów kardiologicznych (pacjenci z dysfunkcją skurczową lewej komory serca, z zachowaną czynnością skurczową lewej komory serca, w tym z różnymi kardiomiopatiami ze szczególnym uwzględnieniem kardiomiopatii przerostowej oraz niescalenia lewej komory serca, pacjenci z nadciśnieniem płucnym)
Ocena efektów klinicznych i echokardiuograficznych w lokalizacji elektrody przedsionkowej w regionie wiązki Bachmanna w porównaniu do typowej lokalizacji w uszku prawego przedsionka u pacjentów ze wskazaniami do stałej stymulacji serca z powodu zespołu tachykardia-bradykardia.
Badania dużych grup sportowców (zawodowych oraz uprawiających sport w zakresie amatorskim), ocena wpływu różnych rodzajów treningów oraz zawodów na czynność autonomicznego układu nerwowego, badania nad zespołem przetrenowania, ocena ryzyka złośliwych arytmii komorowych oraz nagłej śmierci sercowej w dużych grupach sportowców.