Baza

Wyszukaj


Którekolwiek ze słów
Wszystkie ze słów

Wyszukaj po typie 

Aparatura

1) pomiary pojemności i przewodności elektrycznej zawiesin komórkowych w zakresie 0.05-2 MHz, na podstawie których wyznaczane są wybrane wielkości fizyczne opisujące właściwości dielektryczne i morfologiczne komórek tworzących badaną zawiesinę, 2) pomiary pojemności elektrycznej krwi pełnej w funkcji czasu (przy określonej częstotliwości) w celu wyznaczenia parametrów charakteryzujących agregację erytrocytów ludzkich...
spektroskopia EPR próbek stałych i ciekłych...
- analizy chromatograficzne...
analizy chromatograficzne
Wykrywanie i określanie białek z użyciem przeciwciał mono-lub poliklonalnych. Analiza metodą ELISA.
Wykrywanie oraz rozdział białek ze względu na masę w żelu poliakrylamidowym. Transfer na błonę PVDV oraz detekcja i archiwizacja metodą cheminluminescencyjną...
AP-44 | Agregometr
Aparat do pomiaru agregacji płytek krwi metoda optyczną. Obecnie używany do diagnostyki zaburzeń związanych z płytkami krwi oraz monitorowania efektu funkcji płytek po podaniu różnych leków pacjentowi lub testowanym zwierzętom.
Mikroskop epi-fluorescencyjny. Wykorzystywany do znakowania interesujących elementów komórki lub białek za pomocą barwników fluorescencyjnych lub przeciwciał sprzężonych z barwnikami fluorescencyjnymi....
Badanie błony sluzowej jamy ustnej w celu wykrywania zmian o charakterze przednowotworowym na poziomie subklinicznym oraz ocena marginesu guzow nowotworowych.
Urządzenie wykorzystywane do pracy laboratoryjnej w warunkach sterylnych. Obecnie wykorzystywane do pracy z liniami komórkowymi nowotworowymi.
Analiza zawartości pierwiastków w różnych matrycach techniką emisyjnej lub absorpcyjnej spektrometrii atomowej przy zastosowaniu atomizacji płomieniowej, elektrotermicznej lub specjalnych technik atomizacji....
AP-84 | Termoblok
Urządzenie jest przeznaczone do długo czasowej inkubacji w różnych temperaturach. Ma zastosowanie w biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, biochemii, mikrobiologii i chemii...
AP-85 | Termocykler
Urządzenie służy do amplifikacji kwasów nukleinowych metoda PCR
1. Ocena hemodynamiki zwierząt doświadczalnych podczas kontrolowanej hipoksji niskociśnieniowej i hiperoksji 2. Ocena wpływu analogów strukturalnych bradykininy i wazopresyna na ciśnienie tętnicze u szczura. 3. Ocena rytmu serca podczas prób wysiłkowych na ergometrze rowerowym....
AP-92 | Mikrowirówka
Wirowanie z wytrząsaniem probówek 1,5 ml.
AP-93 | Wirówka
Wirowanie probówek 0,2 do 1,5 ml oraz płytek 96 dołkowych w zakresie temperatur +4C - +30C.
Obserwacja fluorescencji preparatów lub obserwacja preparatów w świetle widzialnym. Mikroskop wyposażony jest w kamerę cyfrową.
AP-106 | Wirówka
Wirowanie probówek 1,5 - 50 ml.
AP-107 | Łaźnia wodna
Inkubacja materiałów w wodzie, w zakresie temperatur od temperatury pokojowej do 99C.
Obserwacja preparatów w świetle widzialnym. Mikroskop jest wyposażony w kamerę cyfrową.
Przeprowadzanie elektroforezy poliakrylamidowej.
Badanie strukturalnych i czynnościowych parametrów dużych naczyń tętniczych (tętnice szyjne wspólne, tętnice ramieniowe i tętnice udowe).
Zamrażarka do przechowywania próbek w temperaturze -80 C.
Analiza ilościowa
zagęszczanie próbek w próżni
Pomiary pojemności i oporu elektrycznego zawiesin komórkowych w zakresie 2-100 MHz, na podstawie których wyznaczane są wybrane wielkości fizyczne opisujące właściwości dielektryczne i morfologiczne komórek tworzących badaną zawiesinę
Analiza ilościowa, Oznaczanie lipofilowości i pKa
Analityka farmaceutyczna i biomedyczna; Proteomika, Chemia leków
Analityka farmaceutyczna i biomedyczna; Proteomika, Chemia leków
Analityka farmaceutyczna i biomedyczna; Proteomika, Chemia leków
Analityka farmaceutyczna i biomedyczna; Proteomika, Chemia leków
Analityka farmaceutyczna i biomedyczna; Proteomika, Chemia leków
Urządzenie niezbędne do odwirowywania zgodnie ze standardamipróbek śliny, ekstraktów ślinianek, podłoży
do przechowywania próbek śliny gromadzonych w trakcie badań z możliwością wykorzystania w kolejnych projektach (zgodnie ze standardami obowiązującymi przy tego typu materiału) oraz do przechowywania przygotowanych wcześniej przeciwciał...
The xCELLigence Systems allow for label-free and real-time monitoring of cellular processes such as cell proliferation, cytotoxicity, adhesion, viability, invasion, and migration, using electronic cell sensor array technology. Real-time monitoring of cellular processes by the xCELLigence Systems offers distinct and important advantages over traditional end-point assays. First, the avoidance of labels allows for more physiologically relevant assays which save on time, labor, and resources. Second, a comprehensive representation of entire length of the assay is possible allowing the user to make informed decisions regarding the timing of certain manipulations or treatments. Finally, the actual kinetic response of the cells within...
pomiar spektrofotometryczny
Pomiar autofluorescencji oraz fluorescencji wzbudzonej błony sluzowej jamy ustnej w celu wczesnego wykrywania zmian o charakterze przednowotworowym na poziomie subklinicznym
AP-96 | Termomikser
Wytrząsanie (300 - 1400 rpm) probówek 0,2 - 1,5 ml z możliwością równoczesnej inkubacji w temperaturze 8C - 99C.
AP-50 | Spektrofotometr
Nowy, kompaktowy spektrofotometr Shimadzu UV-1800 UV-VIS spełnia wymagania obowiązującej Farmakopei Japońskiej i Farmakopei Europejskiej zapewniając rozdzielczość na poziomie 1 nm – najwyższą w tej klasie urządzeń. Ten łatwy w użyciu przyrząd może pracować samodzielnie lub być sterowany komputerowo. UV-1800 charakteryzuje się najwyższą rozdzielczością w swej klasie* (1 nm), spełnia z łatwością kryteria rozdzielczości długości fal zdefiniowane w Farmakopei Europejskiej. Ponadto, zastosowanie holograficznej siatki dyfrakcyjnej o kącie odbłysku zoptymalizowanym dla długości fali z zamocowaniem Czerny-Turnera umożliwiło stworzenie systemu optycznego o niewielkich wymiarach, wysokiej jasności i wydajności...
Aparatura przeznaczona jest do jakościowej analizy związków chemicznych. Pozwala na identyfikację, na podstawie ilorazu masy do ładunku, związków małocząsteczkowych, peptydów oraz białek z dokładnością do 2 ppm (ang. part per milion). Ponadto, możliwość fragmentacji w źródle umożliwia potwierdzenie struktury związków bez konieczności oznaczania substancji wzorcowych. Aparatura znajduje zastosowanie w analizach proteomicznych, metabolomicznych oraz toksykologicznych. Dane analityczne, uzyskane z oznaczeń, interpretowane są w programie Mass Profiler Professional (Agilent Technologies), który umożliwia przeprowadzenie wstępnej obróbki danych (ang. preprocessing) oraz jedno i wielowymiarowych analiz statystycznych. Ponadto, dodatkowe programy jak Metabolite ID, Mass Hunter Personal Compound Database for Forensics and Toxicology, wspomagają identyfikację dotychczas...
Aparat do elektroforezy kapilarnej umożliwia oznaczanie związków zarówno obdarzonych ładunkiem jak i obojętnych, mało i wielkocząsteczkowych. Detektor fotodiodowy umożliwia tworzenie biblioteki widm, a przez to, dodatkowe potwierdzenie tożsamości analitów z próbek biologicznych. Elektroforeza kapilarna jest najczęściej wykorzystywana w nowoczesnej biologii molekularnej (genomika, proteomika, metabolomika) oraz analizie klinicznej. Odmianą elektroforezy kapilarnej, którą stosujemy w naszym laboratorium, jest micelarna chromatografia elektrokinetyczna (ang. Micellar Electrokinetic Chromatography, MECK). Technika ta pozwala na oznaczanie związków z zastosowaniem buforu tworzącego micelle, które wpływają na właściwości elektroforetyczne oznaczanej mieszaniny związków i ułatwiają ich rozdzielenie....
analizy spektrofotometryczne
badania radioizotopowe (scyntygrafia)
badania radioizotopowe przede wszystkim w onkologii, również w kardiologii i neurologii; wczesna diagnostyka nowotworów pierwotnych i przerzutowych oraz ich odpowiedzi na terapię, diagnostyka zawału serca oraz ognisk pada1czk8orodnych w mózgu
syntezy związków chemicznych
AP-30 | Liofilizator
lifilizacja próbek
oczyszczanie próbek
AP-32 | Termocykler
badania mikrobiologiczne
Zagęszczanie i oczyszczanie próbek
badania mikrobiologiczne
badania mikrobiologiczne
AP-37 | Autoklaw
badania mikrobiologiczne
badania z wykorzystaniem wysokiej temperatury (do 1000 C)
inkubacja komórek
AP-43 | Wirówka
Szybkoobrotowa wirówka laboratoryjna z chłodzeniem przystosowana do wirowania probówek o pojemności od 0,2/1,5/2,2 do 100 ml (okrągłodenne lub typu PCR, Eppendorf, Falcon, Vacutainer i inne) z maksymalną siłą odśrodkową 65403 x g. Wirowanie próbek z prędkością ok. 30000 obr/min
Pomiar ciśnienia krwi i temperatury małych zwierząt monitorowany w czasie rzeczywistym przez maksymalny okres 9 miesięcy....
AP-41 | Inkubator CO2
Inkubator służy do hodowli linii komórkowych w optymalnych warunkach temperaturowych i środowiskowych.
Sporządzanie dokumentacji fotograficznej o wysokiej rozdzielczości zmian o charakterze przednowotworowym błony sluzowej jamy ustnej, wychwyconych w badaniu mikroskopii bezpośredniej oraz fluorescencji błony sluzowej jamy ustnej.
AP-99 | Worteks
Wytrząsanie probówek 0,2 - 1,5 ml.
Wiskozymetry rotacyjne typ V są wysokiej klasy lepkościomierzami pracującymi zgodnie z norami ISO 2555 oraz większością standardów ASTM. Pomiar jest wykonywany zgodnie z metodą Brookfielda. Zasada pracy opiera się na pomiarze siły niezbędnej do pokonania oporów ruchu końcówki zanurzanej w medium. Pomiędzy końcówką a napędem znajduje się sprężyna. Kąt odchylenia końcówki względem sprężyny jest mierzony elektronicznie i stanowi podstawę do obliczeń wartości mierzonej, wyświetlanej w mPa lub cP. Wartość momentu jest określana na podstawie prędkości ruchu i geometrii użytej końcówki. Duży wybór końcówek umożliwia ogarnięcie bardzo szerokiego zakresu pomiarowego, przy bardzo dużej dokładności. Same końcówki wykonane są z bardzo wysoką...
Dokumentacja fotograficzna wysokiej rozdzielczości zmian błony sluzowej jamy ustnej o charakterze przednowotworowym i nowotworowym, wychwyconych w badaniu mikroskopii bezpośredniej oraz fluorescencji błony sluzowej jamy ustnej.
Analiza, obróbka i archiwizacja obrazów zmian przednowotworowych i nowotworowych jamy ustnej, uzyskanych droga mikroskopii bezpośredniej oraz pomiaru fluorescencji błony sluzowej jamy ustnej
Analiza obrazów fluorescencyjnych zmian przednowotworowych i nowotworowych błony sluzowej jamy ustnej.
AP-49 | Spektrofotometr
Spektrometr JASCO FT/IR serii 410 jest uniwersalnym spektrometrem do wszelkich podstawowych zastosowań. Doskonale nadaje się do badań rozwojowych oraz jako element systemów kontroli jakości. Spektrometr sterowany jest poprzez komputer PC...
Analiza jakościowa i ilościowa lotnych związków organicznych, pestycydów, leków i ich metabolitów w matrycach środowiskowych i biologicznych. Tryby pracy: scan, SIS (single ion storage), MS/MS, MSn. Możliwość wykorzystania mikroekstrakcji do fazy stałej (SPME) do prostej i szybkiej izolacji analitów z próbek w połączeniu z GC-MS....
Analityka: witamin, tioli w próbkach biologicznych
Analiza: lotnych związków organicznych, pestycydów, polichlorowanych bifenyli, rozpuszczalników w próbkach środowiskowych i biologicznych. Możliwość zastosowania w połączeniu z techniką SPME.
Oznaczanie metali w próbkach biologicznych i środowiskowych....
AP-48 | Tensjometr
Pomiar napięcia powierzchniowego i międzyfazowego metodą wynurzania pierścienia Du Nouya lub płytki Wilhelmiego. Dodatkowo możliwość pomiaru gęstości płynów. Zakres pomiarowy: napięcie powierzchniowe i międzyfazowe 1 ... 999 mN/m, gęstość 1 ... 2200 kg/m³, temperatura -10 ... 100°C Rozdzielczość: napięcie powierzchniowe i międzyfazowe ±0,1 mN/m, gęstość 1 kg/m³...
Wprowadzenie zwierząt w stan narkozy umożliwijące wykonanie szerszego zakresu doświadczeń i zabiegów...
Metoda badawcza służąca określeniu okresu przydatności do użytkowania produktu. Badania starzeniowe stosuje się w przypadku produktów, które zachowują swe cechy bez istotnych zmian w dłuższych okresach czasu (miesiące, lata). Badania prowadzi się działając na badany produkt czynnikami degradującymi z jakimi ma on kontakt w normalnych warunkach przy czym zwiększa się ich intensywność, często łącząc czynniki stresogenne....
AP-53 | Liofilizator
Liofilizacja – suszenie sublimacyjne zamrożonych substancji. W metodzie tej rozpuszczalnik jest usuwany w obniżonej temperaturze i pod zmniejszonym ciśnieniem. Umożliwia suszenie produktów termolabilnych (nieodpornych na ogrzewanie).
Wysokosprawna chromatografia cieczowa znajduje zastosowanie w analizie żywności, wody, produktów farmaceutycznych, materiałów biologicznych oraz próbek środowiskowych....
AP-95 | Autoklaw
Sterylizacja narzędzi i plastików.
AP-94 | Termocykler
Przeprowadzanie reakcji PCR i syntezy cDNA.
Analizy biochemiczne parametrów tj: glukoza, mocznik, kreatynina, AST, ALT, ALP, ACP, Bilirubina całkowita, chlesterol, triglicerydy, HDL, LDL, białko całkowite, białko w moczu, albumina, amylaza, CRP, CK, LDH, Kwas mlekowy, kwas moczowy, żelazo, lipaza, TIBC
Analizy hematologiczne krwi zwierząt laboratoryjnych min. szczur, mysz
AP-100 | Kriostat
Otrzymywanie skrawków mrożeniowych z tkanek.
Analiza fazowa substancji występujących w stanie stałym. Pomiar charakterystycznych temperatur i ciepeł przemian fazowych, analiza czystości, badanie trwałości, reakcje w fazie stałej.
Pomiar promieniowania rozproszonego Ramana. Badania strukturalne. Identyfikacja i analiza ilościowa substancji.
Badanie struktury cząsteczkowej.
Pomiar charakterystycznych temperatur substancji w fazie stałej z jednoczesną obserwacją zachowania się próbki podczas ogrzewania.
AP-76 | Woltamperometr
Pomiar prądu związanego z przebiegiem reakcji elektrodowej, analiza ilościowa kationów i anionów oraz związków organicznych w różnych matrycach.
Czytnik mikropłytek EXpertPlus z płuczką do mikropłytek służy do identyfikacji przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych oraz antygenów pochodzących z lipopolisacharydów, flageliny i białek Hsp60 wybranych typów serologicznych bakterii Salmonella oraz przeciwciał w surowicach z zastosowaniem technik immunologicznych .Oprogramowanie KIM prezentuje zaawansowaną analizę statystyczną danych pomiarowych oraz zapewniają atrakcyjną, graficzną prezentację wyników....
sterylizacja drobnych narzedzi chrurgicznych do przeprowadznia sekcji zwierząt doświadczalnych
Obszar roboczy komory jest pod działaniem jednokierunkowego przepływu powietrza filtrowanego przez filtr HEPA klasy H-14, gdzie 70% filtrowanego powietrza tworzy wewnętrzną cyrkulację w komorze. Komora posiada system zapewniający stały przepływ laminarny poprzez samoregulację i korektę przepływu oraz system wentylatorów zapewniających utrzymanie podciśnienia we wnętrzu komory roboczej, który zabezpiecza otoczenie zewnętrzne przed skażeniem. Komora przystosowana jest do pracy w dziedzinie: mikrobiologii, wirusologii, hodowli komórek, pracy z substancjami niebezpiecznymi dla życia ludzkiego...
Elektrotransfer białek i kwasów nukleinowych
Wirniki wirówki zostały zaprojektowane do zastosowań wymagających względnie małych sił grawitacji g, takich jak mikrofiltracja, separacja komórkowa oraz szybkie odwirowanie z płynów.
Systemy dokumentacji żeli elektroforetycznych z archiwizacją i komputerową obróbką ich obrazów
Homogenizacja komórek,uzyskiwanie emulsji z niemieszających się cieczy, izolowanie elementów wewnątrzkomórkowych (np białek),separacji płynów komórkowych,ekstrakcji protein, enzymów;...
Urządzenie służy do rozdziału kwasów nukleinowych w elektroforezie poziomej o dłuższej ścieżce rozdziału niż standardowa, umożliwiając lepszy rozdział z jednoczesnym systemem chłodzacym.
Platforma naukowo-badawcza do zbierania, przetwarzania i analizy danych pomiarowych: ekg (o wysokiej ponad 10 kHz rozdzielczości), miografia, refleksometria, spirometria, reakcje psychogalwaniczne rejestrowane z powierzchni skóry), rejestracja napięcia mięśniowego w układzie izolowanych naczyń tętniczych i w układach serca izolowanego, rejestracja skurczu pojedynczego iziolowanego mięśnia szkieletowego). Dalsze zastosowanie: analiza zmienności i złożoności rytmu serca, analiza czynności serca i ciśnienia tętniczego w warunkach standaryzowanych prób wysiłkowych, testów pionizacyjnych i testów psychologicznych
Izolacja kwasów nukleinowych i przygotowywanie reakcji PCR.
AP-97 | Homogenizator
Homogenizacja tkanek i komórek poprzez wytrząsanie.
AP-98 | Termoblok
Inkubacja probówek 1,5 ml w zakresie temperatur od temperatury pokojowej do 99C.
AP-102 | Komora laminarna
Hodowla komórkowa
AP-103 | Komora laminarna
Hodowla komórkowa
AP-104 | Inkubator CO2
Hodowla komórkowa...
AP-105 | Inkubator CO2
Hodowla komórkowa
Dostarczanie napięcia prądu elektrycznego odpowiedniego do przeprowadzenia elektroforezy.
Przeprowadzanie reakcji PCR z monitorowaniem przyrostu produktu w czasie rzeczywistym (real-time PCR).
Przeprowadzanie elektroforezy agarozowej.
Przeprowadzanie elektroforezy agarozowej.
Przeprowadzanie elektroforezy poliakrylamidowej z możliwością przeprowadzania elektroblottingu
AP-115 | Zamrażarka -35C
Przechowywanie materiałów w temperaturze -35C.
AP-116 | Zamrażarka -80C
Przechowywanie materiałów w temperaturze -80C.
AP-117 | Zamrażarka -80C
Przechowywanie materiałów w temperaturze -80C.
Zestaw umożliwia przeprowadzenie treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W zestawie z dodatkowymi akcesoriami możliwe jest przeprowadzenie symulacji mogącej zdarzyć się w rzeczywistości. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy może być kluczowa w przypadku sytuacji zagrożenia życia ludzi. Manekin symuluje dorosłego osobnika o przeciętnej fizjologii i anatomii i jest zaprojektowany z myślą o realistycznym treningu w zakresie podstawowych technik resuscytacyjnych, stosownie do międzynarodowych zaleceń. Posiada następujące właściwości: • Symulacja niedrożności dróg oddechowych • Ruchoma żuchwa • Wierna symulacja wdmuchnięcia i ucisku klatki piersiowej • Unoszenie się klatki piersiowej przy wdmuchnięciu • Relistyczne umiejscowienie znaczników dla miejsc uciśnięć • Tętno szyjne • Modularna budowa. W...
Zestaw umożliwia przeprowadzenie treningu zastosowania defibrylatora w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u chorego. W przypadku zatrzymania krążenia sekundy decydują o życiu lub śmierci każda minuta opóźnienia ekspotencjalnie zmniejsza szanse przeżycia. W większości przypadków do śmierci dochodzi w czasie 10 minut. Defibrylator sprawia, że ratowanie życia staje się prostsze i bardziej skuteczne. Serce może zatrzymać swoją czynności w dowolnym momencie... w pracy, w czasie zakupów, w trakcie uprawiania sportu lub w domu. W Europie średnio co godzinę 10 pacjentów umiera z powodu nagłego zatrzymania krążenia. Oznacza to, że w tych miejscach, gdzie gromadzi się wiele osób, w firmach, centrach handlowych, na...
Stanowisko do izolacji kwasów nukleinowych oraz przygotowywania reakcji PCR.
AP-121 | Mikrowirówka
Wirowanie z wytrząsaniem probówek 1,5 ml.
AP-122 | Termocykler
Przeprowadzanie reakcji PCR i syntezy cDNA.
Przeprowadzanie elektroforezy agarozowej.
Zabieg diagnostyczny wykorzystywany w medycynie w celu rozpoznawania chorób serca. Metoda pośrednia polegająca na rejestracji elektrycznej czynności mięśnia sercowego.
Ciągły nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego – urządzenie Finapres. Metoda ta umożliwia precyzyjną ocenę zmian ciśnienia tętniczego w warunkach laboratoryjnych oraz nieinwazyjną ocenę spontanicznej funkcji baroreceptorów.
Urządzenie do badania właściwości morfologii i czynności serca przez zapis struktury odbitych od niego sygnałów ultradźwiękowych
AP-129 | Art.Lab
Badanie strukturalnych i czynnościowych parametrów naczyń - tętnice szyjne. Aparat do oceny podatności i elastyczności naczyń.
AP-132 | CPAP
System do diagnostyki i kontroli zaburzeń oddychania, modulowanie terapii w odpowiedzi na zdarzenia obturacyjne czy centralne. Aparat potrafi reagować na ograniczenia przepływu, chrapanie i bezdechy obturacyjne. Firma ResMed wprowadziła wykrywanie centralnego bezdechu za pomocy techniki oscylacji wymuszonych (FOT) o niezawodnej czułości, celem rozpoznania i odpowiedniego reagowania na zdarzenia obturacyjne czy otwarcie dróg oddechowych. Dobierane i nastawiane ciśnienie terapeutyczne zgodnie z indywidualnymi potrzebami pacjenta, dla każdego oddechu, każdej nocy, co poprawia komfort i podwyższa odsetek stosowania się do leczenia...
śródoperacyjny podgląd na ekranie monitora z możliwością nagrywania zabiegów
AP-138 | Pachymetr
pomiar grubości rogówki
ocena tarczy nerwu II, ocena dystrofii rogówki
optyczna koherentna tomografia oka
Diagnostyka omdlen pochodzenia neurokardiogennego.
Sprzęt do oceny czynności autonomicznego układu nerwowego. Obliczenie poszczególnych wskaźników BRS i HRV; rozdzielczość dla sygnału częstości akcji serca równą 1 ms osiąga się stosując algorytm liniowej interpolacji; algorytm Blackmana- Tukeya, wykorzystując okna Parzena o szerokości 0,03 Hz, jako średnią wartość modułu funkcji przejścia...
System do analizy badań echokardiograficznych.
Szeroko pojęta analityka skomplikowanych mieszanin związków chemicznych w próbkach biologicznych i naturanych. W sklad zestawu wchodzi detektor refraktometryczny i fluorescencyjny...
AP-153 | Funduskamera
angiografia fluorosceinowa, fotografia odcinka przedniego i tylnego oka
Analityka lotnych związków organicznych z zastosowaniem detektora płomieniowo-jonizacyjnego. W zestawie funkcjonuje desorber termiczny, co umożliwia wykorzystanie rurek sorpcyjnych do pobierania próbek.
pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
pomiar ostrości wzroku, krzywizny rogówki
Różnicowanie omdleń neurokardiogennych od neurologicznych (padaczka)
AP-147 | Finapress
Sprzęt do oceny czynności autonomicznego układu nerwowego
Otrzymywanie mikrokapsułek i mikrosfer, powlekanie kryształów, otrzymywanie form amorficznych, zwiększanie rozpuszczalności substancji leczniczych
Bieżnia do testu wysiłkowego Test oparty jest na prostej zależności zmieniającego się zapisu elektrokardiograficznego od wzrastającego wysiłku fizycznego w warunkach prawidłowych i stanach chorobowych. Badanie umożliwia ocenę wydolności fizycznej organizmu. Badanie to zmuszając organizm do zwiększonej pracy, przy jednoczesnym monitorowaniu zapisu EKG i kontroli ciśnienia tętniczego krwi, pozwala ocenić wydolność układu krążenia...
analizy HPLC złożonych matryc różnego pochodzenia, w tym pochodzenia roślinnego...
AP-130 | PowerLab
POWERLAB – służy do jednoczesnej rejestracji sygnałów umożliwiających analizę parametrów wydolności układu krążenia.
Mierzy skurczowe, rozkurczowe i średnie ciśnienie krwi oraz częstość akcji serca przez 24 godziny, 48 godzin lub dłużej.
pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego
komputerowe badanie ostrości wzroku na podstawie pomiaru krzywizny rogówki i soczewki układu optycznego oka...
badanie pola widzenia
keratometria centralna, klasyfikacja stożka rogówki, przekrój poprzeczny mapy rogówki,...
wykrywanie określonych białek w badanym materiale z użyciem przeciwciał poliklonalnych lub monoklonalnych skoniugowanych z odpowiednim enzymem....
Sprzęt do oceny mikrowoltowej naprzemienności załamka T (MTWA).
Sprzęt do oceny mikrowoltowej naprzemienności załamka T (MTWA).
Badania emisji lotnych związkow organicznych w materiałów budowlanych i wyposażeniowych.
angiografia fluorosceinowa, zdjęcia odcinka przedniego i tylnego oka
Wizualizacja przekroju przez wybrany fragment dna oka. Możliwość poprowadzenia dowolnego rodzaju skanu w dowolnym miejscu siatkówki jest nieocenionym narzędziem w zabiegach witreoretinalnych pomocnym przy ich planowaniu i dalszym prowadzeniu pacjenta. Pomiar grubości siatkówki i tworzenie map trójwymiarowych map siatkówki a także wewnętrznej błony granicznej oraz nabłonka barwnikowego rogówki. Pomiary dowolnych struktur widocznych w przekroju Wizualizacja 3D - opcje Normatywna baza danych RNFL - opcje...
AP-157 | Synoptofor
diagnostyka i leczenie zeza
Heidelberg Retina Tomograf (HRT 3) jest laserowym systemem z konfokalnym skaningiem do uzyskiwania i analizy trójwymiarowych obrazów tylnego odcinka oka. Aparat umożliwia pomiar tarczy nerwu wzrokowego, obrzęków siatkówki oraz rejestrowanie występujących w tych strukturach zmian. Moduł rogówkowy poszerza spektrum możliwości aparatu o badania rogówki.
przenośny autorefraktometr, ocena ostrości wzroku
Aparatura do nieinwazyjnej techniki diagnostyki obrazowej, opartej na wykorzystaniu zjawiska odbicia wiązki ultradźwięków (ultrasonografia), od struktur serca i dużych naczyń, z wykorzystaniem ultradźwięków o częstotliwości 1,5–10 MHz.
Aparatura do nieinwazyjnej techniki diagnostyki obrazowej, opartej na wykorzystaniu zjawiska odbicia wiązki ultradźwięków (ultrasonografia), od struktur serca i dużych naczyń, z wykorzystaniem ultradźwięków o częstotliwości 1,5–10 MHz.
CNAP Monitor 500 umożliwia ciągły nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego. Jest to jedyny dostępny na rynku przenośny aparat wyposażony w taką funkcję. Dzięki swoim rozmiarom i mobilności może być wykorzystany w czasie testu pochyleniowego, co pozwala na precyzyjne uchwycenie momentu początku spadku oraz najniższej wartości ciśnienia tętniczego, jak również podczas prób wysiłkowych, gdzie także obserwuje się gwałtowne spadki ciśnienia....
AP-166 | Holter EKG
Urządzenie rejestrujące pracę serca (EKG), w sposób ciągły, przez 24 godziny na dobę w celu późniejszej, szczegółowej, często komputerowej analizy.
Badania i dokumentacja hodowli komórkowych Obserwacja fluorescencji w hodowlach komorkowych With high-performance optics, ergonomic design, and precise 5W LED illumination, the Leica DM IL LED is ideal for cell and tissue culture, micromanipulation, and live cell examinations. The Leica DM IL LED features the most comprehensive array of contrast methods. High stability, plenty of space to work with tools, long working distances for large culture flasks, illumination without heat, and the separate electronics unit make work at the microscope easy and convenient....