Baza

Wyszukaj


Którekolwiek ze słów
Wszystkie ze słów

 

Eksperci

Autor i współautor blisko 90 publikacji oryginalnych w czasopismach naukowych w międzynarodowych wydawnictwach specjalistycznych: farmaceutycznych (np. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Current Pharmaceutical Analysis), analitycznych (np. Analytical Chemistry, Journal of Chromatography A) i proteomicznych (np. Proteomics, Journal of Proteome Research). Łączny IF = ok. 140. Według bibliograficzno-abstraktowej bazy danych SCOPUS na dzień 28.03.2011, prowadzonej przez wydawnictwo Elsevier, ilość cytowań publikacji wynosi 744 pozycji z wartością indeksu h = 16 oraz po wykluczeniu autocytowań wynosi 551 pozycji z wartością indeksu h = 14.
Wykładowca, ekspert, recenzent, autor opracowań technologicznych dla postaci leku. Promotor prac doktorskich z zakresu technologii i analizy postaci leku.
medycyna nuklearna zajmuje się medycznym wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych; zakład uczestniczył w wielu projektach badania leków, za pomocą badań radioizotopowych oceniając wyniki leczenia, zwłaszcza wyniki i skutki uboczne terapii nowotworów złośliwych
Realizacja doktoratu w zakresie poszukiwania nowych narzędzi umożliwiających ocenę ryzyka zdrowotnego w obszarze emisji lotnych związkow organicznych. Realizacja tematów z zakresu oceny ryzyka zdrowotnego oraz epidemiologii środowiska.
specjalista zdrowia publicznego, ukończył kurs leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu, kierownik Uniwersyteckiej Poradni Antytytoniowej...
Farmakokinetyka, Metabolomika
Badania nad rolą białka TL1A w patogenezie przewlekłych nieswoistych zapaleń jelit.
Zajmuję się badaniem aktywności komórek NK ludzi w podeszłym wieku....
Analiza ekspresji i funkcji potencjalnych genów supresorowych w karcinogenezie raka nerki, jelita grubego i nieswoistych zapalnych chorób jelit. Specjalista w zakresie: • Izolacja RNA, DNA z materiałów biologicznych różnego pochodzenia • Praca z trudnymi matrycami DNA • Projektowanie i optymalizacja układów PCR, MSPCR oraz odpowiadających rygorom QPCR • Ustalanie genów normalizatora QPCR w spektrum tkanek ludzkich i linii komórkowych • Zaawansowane użytkowanie platform QPCR: o iCycler, CFX96 – BioRad o StepOnePlus, 7500 Fast – Life Technologies o LightCycler 1.5 – Roche o Opticon 2 – MJ Research...
Rola cytokin prozapalnych i immunomodulacyjnych w nieswoistych zapaleniach jelit
Wydawanie atestow higienicznych, ekspert z zakresu wysokorozdzielczych technik instrumentalnych (GC, HPLC).
Internista, specjalista chorób zakaźnych, autorytet w dziedzinie hepatologii zakaźnej, chorób wątroby u kobiet ciężarnych.
Internista, specjalista chorób zakaźnych, ekspert w dziedzinie hepatologii
Internista, specjalista chorób zakaźnych, ekspert w dziedzinie zakażenia HIV i choroby AIDS, zakażeń oportunistycznych.
Internista, specjlista chorób zakaźnych, ekspert w dziedzinie hepatologii zakaźnej, w szczególności zakażenia HAV oraz zaburzeń metabolizmu żelaza
Neurolog, specjalista chorób zakaźnych, ekspert w dziedzinie neuroinfekcji, chorób zakaźnych, w szczególności HIV, AIDS, boreliozy, zapaleń opon, zapaleń mózgu
Internista z dużym doświadczeniem w dziedzinie chorób zakaźnych, w szczególności zakażeń przewodu pokarmowego, parazytologii, HIV, AIDS.
Internista, specjalista chorób zakaźnych, ekspert w dziedzinie chorób zakaźnych, w szczególności HIV, AIDS, boreliozy, zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, posocznicy,
Analiza leków w materiale biologicznym przy uzyciu technik chromatograficznych i elktroforetycznych. Ocena pozostałości leków weterynaryjnych w tkankach jadalnych zwierząt hodowlanych. Trwałość i stereoizomeria leków. Chemometria i statystyka. Techniki elektromigracyjne i ich zastosowanie w analizie substancji leczniczych.
Internista, patomorfolog, specjalista chorób zakaźnych, ekspert w dziedzinie zakażenia HIV i choroby AIDS i zakażeń oportunistycznych.
ocena wniosków w konkursach przeprowadzanych przez Narodowe Centrum Nauki
Od początku zatrudnienia w uczelni prowadzi zajęcia z szeroko pojętej tematyki zdrowia publicznego dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz, od momentu jego powstania, Wydziału Nauk o Zdrowiu. Uczestniczy w realizacji projektu „Zdrowie dla Pomorzan”. Współpracuje z Departamentem Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jako z-ca członka Grupy Strategicznej dla Subregionu Południowego na lata 2007-2013 jako przedstawiciel Komitetu Monitorującego. Jest członkiem Rad Społecznych trzech gdańskich szpitali podległych Marszałkowi Województwa. W latach 2001 - 2007 była Kierownikiem Podyplomowego Studium Przeciwdziałania Patologiom Społecznym utworzonego w AMG i prowadzącego dwuletnie studia podyplomowe z w/w zakresu. W latach 2003 – 2005 uczestniczyła (jako członek Komitetu Organizacyjnego)...
Doświadczenie i zainteresowania naukowe: regulacja układu krążenia, czynność serca, analiza zmienności rytmu serca (HRV) i złożoności rytmu serca (HRC), czynniki nadciśnienia tętniczego, wpływ reaktywnych postaci tlenu, w tym rodników tlenowych na organizm człowieka, wpływ antyoksydantów na odruchową regulację ciśnienia tętniczego, odruch z baroreceptorów tętniczych, odruch z chemoreceptorów tętniczych, odruchy kardiodepresyjne, reakcje organizmu na nurkowanie, hartowanie przez niedokrwienie, wysiłek fizyczny, wydolność fizyczna i jej czynniki, próby wysiłkowe, testy pionizacyjne, nieinwazyjna ocena układu krążenia u osób z rzadkimi chorobami uwarunkowanymi genetycznie (m.in. zespół Cornelii de Lange, zespół Williamsa), obiektywna ocena efektów dydaktycznych przy użyciu narzędzi statystycznych...
Chemia leków. Analiza leków w materiale bilogicznym. Stereoizomeria leków. Trwałość leków. Ilościowe zależności struktura-aktywność QSAR. Chemometria, statystyka. Proteomika....
Kierownik Katerdy i Kliniki Okulistyki
Opis zatrudnienia: Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Tarnowskich-Górach jako młodszy asystent i asystent. Pracowała jako pediatra w Szpitalu Miejskim w Oddziale Dziecięcym oraz Przychodni Rejonowej – Poradni dla dzieci zdrowych i chorych, żłobku, przedszkolu i szkole. Od 1996 roku pracuje jako asystent w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej AM w Gdańsku. Od 2000 do 2009 roku pracowała na stanowisku adiunkta a od 2009 roku do chwili obecnej na stanowisku starszego wykładowcy w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W latach 2007 – 2011 zatrudniona była jako wojewódzki koordynator ds. profilaktycznej opieki zdrowotnej dzieci i młodzieży w środowisku...
Dr Tadeusz Wołowski od 25 lat prowadzi zajęcia seminaryjne oraz wykłady z organizacji ochrony zdrowia, zdrowia publicznego i medycyny społecznej dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego a także na kursach podyplomowych oraz doszkalających organizowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej AM w Gdańsku jako asystent stażysta a następnie asystent. Od 1995 do 2005 roku pracował na stanowisku adiunkta a od 2005 roku do chwili obecnej na stanowisku...
Zakład i jego kierownik w szczególności zajmuje się problematyką stosowania ochrony prawnej związanej z wprowadzaniem nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w systemie zdrowia oraz zaganień dotyczących wchodzenia na rynek nowych grup profesjonalistów medycznych i paramedycznych...
Analiza substancji i produktów leczniczych metodami instrumentalnymi. Zastosowanie technik chemometrycznych w interpretacji wyników analiz chemicznych z obszaru analityki farmaceutycznej i środowiskowej.
Klinika specjalizuje się w: - diagnostyce i leczeniu patologii zawodowej i chorób wewnętrznych, zwłaszcza przewodu pokarmowego, warunkowanych środowiskiem pracy i bytowania, - promocji i ochronie zdrowia w warunkach środowiska pracy i życia, zwłaszcza w morskim środowisku pracy, - orzecznictwie lekarskim i sądowo-lekarskim w zakresie w/w dziedzin, - profilaktyce i prewencji chorób w środowisku pracy - badaniami naukowymi i wdrożeniowymi oraz propagowaniem wiedzy w w/wdziedzinach - opiniowaniem i kształtowaniem aktów prawnych regulujących w/w dziedziny...
Główne kierunki działalności naukowo- badawczej 1. Opracowywanie technologii sporządzania tabletek i peletek przede wszystkim o modyfikowanej szybkości uwalniania substancji leczniczej. 2. Badania nad nowoczesnymi sposobami granulacji proszków tj. otrzymywaniem rdzeni peletek oraz granulatu metodą komaktorowania oraz ich fluidalnego powlekania otoczkami kontrolującymi szybkość uwalniania substancji leczniczej 3. Poszukiwanie nowych rozwiązań w metodzie tabletkowania wielozbiornikowych nośników leku – peletek i mikrokapsułek. Analiza procesu tabletkowania z wykorzystaniem substancji pomocniczych o mechanizmie kompresji zależnym i niezależnym od czasu. Działania oceniające możliwość aplikacji opracowanych technologii na skalę przemysłową 4. Badania na właściwościami dielektrycznymi substancji leczniczych, otrzymywanie ich form amorficznych w dążeniu do poprawy rozpuszczalności, szybkości...
Wprowadzenie wytycznych wynikających z artykułu 23 Dyrektywy 2010/63/UE do programu szkoleń z zakresu wiedzy o zwierzętach laboratoryjnych.Zakres szkoleń powinien obejmować wszystkie kategorie pracowników, kryteria oceny oraz sprawy nadzoru. Przy opracowaniu programu szkoleniowego będą rozważane szczególnie zagadnienia zawarte w art.23 i art.24 Dyrektywy.Wśród nich wyróżnić można m.in. zasady etyczne dotyczące relacji ludzi ze zwierzętami, niezbywalnej wartości życia, argumentów za i przeciw wykorzystywaniu zwierząt do celów naukowych, jak również szerokiego zrozumienia stosowania zasad 3R, czyli zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia....
Jednostka prowadzi badania podstawowe z dziedziny: biochemii procesów komórkowych oraz farmakologii, toksykologii i diagnostyki zaburzeń tych procesów. Głównym obiektem badań podstawowych i stosowanych prowadzonych w jednostce są enzymy i inne białka funkcjonalne o sprecyzowanej budowie cząsteczkowej, lokalizacji komórkowej oraz warunkujących ich biosyntezę determinantach genetycznych. Badane są związki drobnocząsteczkowe istotne w fizjologii i patofizjologii komórek i narządów. Odniesienia kliniczne dotyczą rozwoju biologicznego nowotworów, głównie prostaty ludzkiej, kontroli procesów nowotworzenia i metastazy guza, jego diagnozowania oraz mechanizmów działania toksycznych związków chemicznych, głównie tych, które są obecne w środowisku naturalnym człowieka.
Modelowanie farmakokinetyki i farmakodynamiki leków (PK/PD) Nieliniowe modelowanie efektów stałych i losowych przy użyciu programów Nonmem i Monolix...
Ewa Wojdak-Haasa od 21 lat prowadzi wykłady, zajęcia seminaryjne, ćwiczenia i zajęcia fakultatywne, ze studentami Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologicznego, Oddziału Pielęgniarstwa, Wydziału Nauk o Zdrowiu z zakresu medycyny społecznej i zdrowia publicznego, promocji zdrowia, polityki społecznej, oraz socjologii medycyny. Systematycznie prowadzi szkolenia podyplomowe dla lekarzy, pielęgniarek i innego personelu służby zdrowia z socjologii, socjologii medycyny, medycyny społecznej i zdrowia publicznego, organizacji i zarządzania, polityki zdrowotnej Jest laureatką nagrody zespołowej I stopnia JM Rektora Akademii Medycznej w Gdańsku za szczególne osiągnięcia w pracy. Jest autorką i współautorką kilkunastu publikacji z zakresu socjologii, socjologii medycyny, zdrowia publicznego i medycyny społecznej. Czynnie...
Ewa Bandurska zatrudniona w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej od 07.2010. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami z zakresu polityki społecznej i zdrowotnej, budowy i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, podstaw zarządzania...
2003-2008 – udział w realizacji Polskiego Projektu 400 Miast, finansowanego ze środków Ministerstwa Zdrowia Wybrane ukończone kursy i szkolenia: 2005 VI Międzynarodowa Konferencja Bioetyczna "Etyczne aspekty badań podstawowych i klinicznych " 2005 Wizyta studyjna – leczenie substytucyjne, Kiel – Hamburg, Niemcy „Walka z narkotykami – kontynuacja” PHARE 2003 2005 VIII Seminarium Cindi WHO 2005 Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej 2003 Introduction to Clinical Research – Vienna School of Clinical Research (kurs zakończony zdanym egzaminem w jęz. angielskim) 2000 kurs oznaczeń grup krwi AB0 i Rh, oraz wykonywania prób zgodności i identyfikowania przeciwciał (uprawnienia państwowe) 1996 – 98 dwuletni kurs pedagogiczny,...
Recenzje naukowych projektów europejskich i monitorowanie ich przebiegu (onkologia, zastosowanie nowoczesnych rekonstrukcji obrazowych w chirurgii).
Chemia leków. Analiza leków w materiale biologicznym. Stereoizomeria leków. Trwałość leków. Ilościowe zależności struktura-aktywność QSAR. Chemometria i statystyka. Proteomika.
Chemia leków. Analiza leków w materiale biologicznym.Stereoizomeria leków. Trwałość leków. ilościowe zależności struktura-aktywnośc QSAR. Chemometria i statystyka. Proteomika.
W pracy naukowej zajmuję się analizą szlaku p53-niezależnej śmierci komórkowej w liniach komórkowych raka jelita grubego i nerki....
Zainteresowania badawcze: - rola komórek NK w procesie starzenia układu immunologicznego; - zdolność komórek NK do odpowiedzi immunologicznej w wieku podeszłym; - modulacja odpowiedzi immunologicznej komórek NK w procesie starzenia; - wpływ poziomu stresu oksydacyjnego na zdolność komórek NK do odpowiedzi immunologicznej w procesie starzenia -ochrona komórki przed skutkami stresu oksydacyjnego i długotrwałego stanu zapalnego w procesie starzenia...
Zainteresowania -mikrobiologa wód – procesy zachodzące w środowisku (stan sanitarny, zasięgi i rozprzestrzenianie się bakterii, źródła zanieczyszczeń, procesy samooczyszczania się wód, monitoring), Ekotoksykologia wód powierzchniowych i ścieków – testy, eksperymenty, zastosowania aplikacyjne, monitoring...
Autor i recenzent publikacji naukowych, wykładowca, ekspert, autor opracowań technologicznych z zakresu postaci leków.